ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝ. ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 41742

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαριότητας των υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων χερσαίας ζώνης Λιμένα Ραφήνας και Λιμένα Αγίας Μαρίνας δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Για διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή παράταση από τον Αναθέτοντα Φορέα.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (99.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και ογδόντα χιλιάδες (80.000,00 €) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

CPV: 90910000-9

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ