Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρικού Δικτύου Λιμένα Ραφήνας

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου "Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρικού Δικτύου Λιμένα Ραφήνας" προϋπολογισμού 159.960,00 € με Φ.Π.Α.

Κωδικός CPV: 45310000-3

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ