Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ 03/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 57.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), 46.000,00€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής

CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ