Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ04/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας
του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. Για διάστημα τριών (3) μηνών
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (89.280,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (72.000,00€) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής
CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης  Αριθμός Λογ/Σμού Λ.Σ  61.01
(ΑΔΑ: ΩΞ8Σ469ΗΞ8-Χ7Ι)

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ