Πρόσκληση σε ανοικτή διαβούλευση

Αγαπητοί κύριοι,
Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/59/Ε.Κ., τέθηκε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ρυθμιστικό πλαίσιο για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων, καθώς και των καταλοίπων των φορτίων τους, για τα πλοία που καταπλέουν σε Ευρωπαϊκούς Λιμένες. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, η οποία ενσωματώθηκε από το Ελληνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 8111.41/09/2009, “Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2007/71/Ε.Κ. οδηγίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ – ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Διορθώσεις επί της Διακήρυξης ΠΡ03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι:
Α) η ορθή ημερομηνία της αρ. Διακήρυξης ΠΡ03/2017 είναι 10/05/2017 και όχι 10/05/2015 που εκ παραδρομής έχει αναγραφεί και
Β) η ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι 10:00 π.μ. και όχι 10:00 μ.μ. ως εκ παραδρομής έχει αναγραφεί.

Διαβάστε Περισσότερα