Απαντήσεις σε Ερωτήματα για τη Διακήρυξη Νο ΠΡ07/2017

Απαντήσεις σε Ερωτήματα υποψήφιου Οικονομικού Φορέα
του Συνοπτικού Διαγωνισμού Αριθμ. Διακήρυξης Νο ΠΡ07/2017 του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

Σε απάντηση ερωτημάτων του ως άνω διαγωνισμού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στο Πρόγραμμα Ασφάλισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) της ως άνω Διακήρυξης παρέχονται συνοπτικά οι πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τους σκοπούς, τις δραστηριότητες, τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.
2. Από τα ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι τόσο ο λιμένας Ραφήνας όσο και της Αγίας Μαρίνας εξυπηρετούν κυρίως επιβατική κίνηση.
3. Στις εγκαταστάσεις του λιμένα Ραφήνας περιλαμβάνεται το Αλιευτικό Καταφύγιο.
4. Στους λιμένες αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι με τους οποίους συνάπτονται ιδιωτικές συμβάσεις για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης για την επισκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την άντληση και παραλαβή λυμάτων, την καθαριότητα των χώρων και εγκαταστάσεων και την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης των υποδομών.  
5. Ο Οργανισμός εποπτεύει και λειτουργεί τέσσερις παραλίες λουομένων όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.
6. Οι ζητούμενες καλύψεις περιγράφονται στην παρ. 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) και ο κάθε υποψήφιος Οικονομικός Φορέας δύναται να υποβάλει στην πρότασή του το είδος των καλύψεων που ζητούνται ή να τις βελτιώσουν ορίζοντας τα αντίστοιχα ποσά που θα παρέχονται στα πλαίσια των υπηρεσιών ασφάλισης που θα προσφέρει εντός του προϋπολογισμένης δαπάνης.

Για την Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης του διαγωνισμού,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
       
Αστρά Ζαμπέτα