24/11/2021

Δημ. Ανοικτός Ηλεκτ. Διαγωνισμός Καθαριότητας Υπαιθρίων & Στεγασμένων Χώρων

H Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (110.000,00€) άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ  (136.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών «Καθαριότητας των Υπαιθρίων και Στεγασμένων Χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας και Λιμένα Αγίας Μαρίνας δικαιοδοσίας Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.», για ενός (1) έτος και δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ακόμη με μονομερή παράταση από τον Αναθέτοντα Φορέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

Κατεβάστε τηνΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ
3/6/2021

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου, παροχής υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία τεσσάρων Παραλιών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.», για πέντε (5) θέσεις ναυαγοσωστικών βάθρων, για χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: Εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (109.241,40€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και ογδόντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (88.097,91€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
12/5/2021

Ναυαγοσωστική Κάλυψη

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου, παροχής υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (04) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 24/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00.

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
6/4/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π-01

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο  Π01/2021 

Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας, συνέχιση του Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου συνολικής έκτασης 290τ.μ. ο οποίος αποτελείται από προκατασκευασμένο οικίσκο επιφάνειας 10τ.μ. με χρήση αναψυκτηρίου - περιπτέρου, από ξύλινα κινητά πλαίσια επιφάνειας 30τ.μ. και υπαίθριο χώρο επιφάνειας 250τ.μ., στην παραλία «ΜΑΡΙΚΕΣ», που βρίσκεται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., χρονικής διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών με ετήσια ανανέωση με Απόφαση του Διοικούντος Οργάνου, με  ημερομηνία  έναρξης από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Βεβαίωσης Παραχώρησης, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ με ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, ετήσιου Προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων και δέκα ευρώ (€ 20.010,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των χιλίων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ  (€ 1.670,00).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 27 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς Διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30 καθώς και στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
5/3/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

"Συντήρηση Πρασίνου και Αυτόματου Ποτίσματος εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ραφήνας και Αγ. Μαρίνας".

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει το έργο "Συντήρηση Πρασίνου και Αυτόματου Ποτίσματος εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ραφήνας και Αγ. Μαρίνας" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Κατεβάστε τη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ