19/3/2019

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για Ναυαγοσωστική Κάλυψη

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ01/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 71283

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ (122.512,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (98.800,00€) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης  Αριθμός Λογ/σμού Λ.Σ  61.01

Διαβάστε Περισσότερα
18/12/2018

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαριότητας των υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ06/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 68415

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαριότητας των υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων χερσαίας ζώνης Λιμένα Ραφήνας και Λιμένα Αγίας Μαρίνας δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Για διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή παράταση από τον Αναθέτοντα Φορέα. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ογδόντα έξι  χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (86.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00€) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

CPV: 90910000-9
Αριθμός Λογαριασμού Λογιστικού Σχεδίου 64.98.06

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε το έντυπο ΤΕΥΔ
22/10/2018

Εκκένωσης δεξαμενών & μεταφοράς οικιακών λυμάτων Λιμένων Ραφήνας και Αγ. Μαρίνας

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών εκκένωσης δεξαμενών και μεταφοράς οικιακών λυμάτων Λιμένων Ραφήνας και Αγ. Μαρίνας καθώς και τον καθαρισμό του κεντρικού αγωγού/φρεατίων αποχέτευσης και δεξαμενών λυμάτων καθώς και του κεντρικού και περιφερειακών αγωγών/φρεατίων όμβριων Λιμένα Ραφήνας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης του Αναθέτοντα Φορέα για την επέκταση ισχύος της για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά ανά κυβικό μέτρο εκκένωσης και μεταφοράς  λυμάτων.

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1/6/2018

Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ04/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας
του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. Για διάστημα τριών (3) μηνών
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (89.280,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (72.000,00€) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής
CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης  Αριθμός Λογ/Σμού Λ.Σ  61.01
(ΑΔΑ: ΩΞ8Σ469ΗΞ8-Χ7Ι)

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
16/5/2018

Επαναληπτικός διαγωνισμός παραχώρησης χρήσης στεγασμένου χώρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 03/2018
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., σύμφωνα με την υπ' αρ. 4.9/26-04-2018 Απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ.Α.Ε., προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δώδεκα (12) έτη, την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης απλής χρήσης στεγασμένου χώρου, εμβαδού 242,50 τ.μ. και υπαίθριου χώρου, εμβαδού 1,50 τ.μ. (συνολικού εμβαδού 244 τ.μ.) του καταστήματος Νο1 επί της οδού Αραφηνίδων Αλών, που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας με αποκλειστική χρήση την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, από επιχειρήσεις ευρισκομένων απέναντι ή έμπροσθεν ή παρακείμενών του που λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο μηνιαίο αντάλλαγμα, χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250,00), πλέον χαρτοσήμου 3,6%. 

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 31 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._
                                                                                                  
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
                                                                                             
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ