30/8/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη :

· Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών
· Το υπ' αρ. 4984-27/8/2019 Αίτημα της Δ/νσας Συμβούλου ΟΛ ΡΑΕ
· Την υπ' αρ. 4994-27/8/2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α : 6Θ1Χ469ΗΞ8-1ΒΕ)

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας  ΑΕ, (Αναθέτων Φορέας) για ένα (1) έτος προϋπολογισμού 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. , με τα έξοδα μετάβασης και διαμονής να βαρύνουν τον ανάδοχο.

Κατεβάστε την Πρόσκληση
7/8/2019

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 
ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Εκτιμώμενης αξία εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000) πλέον Φ.Π.Α. 24%

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
22/5/2019

Προσωρινή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας


Αριθ. Διακήρυξης Π01/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μιας (1) ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, εγκατεστημένης στο λιμάνι της Ραφήνας, δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.,  εκτιμώμενου προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€100.800,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6% και για συνολικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος.

Καταβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
11/4/2019

Προσωρινή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας

Ραφήνα 17/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετ:  Το υπ' αρ. 5/2019 Πρακτικό του Δ.Σ. της ΟΛΡ Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΘΧΩ469ΗΞ8-ΙΝΛ)

Σας ενημερώνουμε ότι θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μιας (1) ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, εγκατεστημένης στο Λιμάνι της Ραφήνας, δικαιοδοσίας της ΟΛΡ Α.Ε. λόγω τροποποίησης όρων της Διακήρυξης υπ' αρ. Π01/2019.

Για την Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αικατερίνη Αδαμοπούλου


Αριθ. Διακήρυξης Π01/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μιας (1) ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, εγκατεστημένης στο λιμάνι της Ραφήνας, δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.,  εκτιμώμενου προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6% και για συνολικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος.

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
19/3/2019

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για Ναυαγοσωστική Κάλυψη

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ01/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 71283

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ (122.512,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (98.800,00€) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης  Αριθμός Λογ/σμού Λ.Σ  61.01

Διαβάστε Περισσότερα