29/11/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π02/2019

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. 
προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό
την 20 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 
στα γραφεία της εταιρείας στη Ραφήνα, οδός Ακτή Ανδρέα  Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), 

ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και δυνατότητα συνέχισης του διαγωνισμού, σε περίπτωση ίσων προσφορών, με προφορικές προσφορές για την προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου και υπαίθριου χώρου, συνολικού εμβαδού 579,90 τ.μ. καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάνω από τις καμάρες, κτίριο Γ', επί της οδού Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (τωρινός δ.τ. «La SERA»), που βρίσκεται εντός  Χερσαίας  Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 108.000,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6% και για συνολικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης παραχώρησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
30/8/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη :

· Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών
· Το υπ' αρ. 4984-27/8/2019 Αίτημα της Δ/νσας Συμβούλου ΟΛ ΡΑΕ
· Την υπ' αρ. 4994-27/8/2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α : 6Θ1Χ469ΗΞ8-1ΒΕ)

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας  ΑΕ, (Αναθέτων Φορέας) για ένα (1) έτος προϋπολογισμού 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. , με τα έξοδα μετάβασης και διαμονής να βαρύνουν τον ανάδοχο.

Κατεβάστε την Πρόσκληση
7/8/2019

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 
ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Εκτιμώμενης αξία εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000) πλέον Φ.Π.Α. 24%

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
22/5/2019

Προσωρινή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας


Αριθ. Διακήρυξης Π01/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μιας (1) ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, εγκατεστημένης στο λιμάνι της Ραφήνας, δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.,  εκτιμώμενου προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€100.800,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6% και για συνολικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος.

Καταβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
11/4/2019

Προσωρινή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας

Ραφήνα 17/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετ:  Το υπ' αρ. 5/2019 Πρακτικό του Δ.Σ. της ΟΛΡ Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΘΧΩ469ΗΞ8-ΙΝΛ)

Σας ενημερώνουμε ότι θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μιας (1) ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, εγκατεστημένης στο Λιμάνι της Ραφήνας, δικαιοδοσίας της ΟΛΡ Α.Ε. λόγω τροποποίησης όρων της Διακήρυξης υπ' αρ. Π01/2019.

Για την Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αικατερίνη Αδαμοπούλου


Αριθ. Διακήρυξης Π01/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μιας (1) ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, εγκατεστημένης στο λιμάνι της Ραφήνας, δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.,  εκτιμώμενου προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6% και για συνολικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος.

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ