14/3/2022

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΑΡΕΣ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΑΡΕΣ»

Εκτιμώμενης αξίας εκατό μία χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά [101.612,90€] πλέον Φ.Π.Α. 24%


που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της παρούσας.

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ
7/8/2019

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 
ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Εκτιμώμενης αξία εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000) πλέον Φ.Π.Α. 24%

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
4/5/2018

Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ 03/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 57.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), 46.000,00€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής

CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/4/2018

Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρικού Δικτύου Λιμένα Ραφήνας

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου "Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρικού Δικτύου Λιμένα Ραφήνας" προϋπολογισμού 159.960,00 € με Φ.Π.Α.

Κωδικός CPV: 45310000-3

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ