4/5/2018

Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ 03/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 57.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), 46.000,00€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής

CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/4/2018

Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρικού Δικτύου Λιμένα Ραφήνας

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου "Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρικού Δικτύου Λιμένα Ραφήνας" προϋπολογισμού 159.960,00 € με Φ.Π.Α.

Κωδικός CPV: 45310000-3

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
30/12/2015

Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Προβλητών 1,3 & Συντήρηση Μόλων Λιμ. Ραφήνας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ


Ο  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε

διακηρύσσει 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:


«Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Προβλητών 1 & 3 και Συντήρηση Μόλων Λιμένα Ραφήνας»


Προϋπολογισμού 166.050,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Διαβάστε τη Διακήρυξη