ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για Ναυαγοσωστική Κάλυψη

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ01/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 71283

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ (122.512,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (98.800,00€) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης  Αριθμός Λογ/σμού Λ.Σ  61.01

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ