Αποκατάσταση & Συντήρηση Λειτουργικού Βάθους ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 1

Αποκατάσταση και Συντήρηση Λειτουργικού βάθους Προβλήτας 1


Προϋπολογισμούς 58.000,00 Ευρώ (Χωρίς Φ.Π.Α.)

CPV : 45243200-4

Διαβάστε τη Διακήρυξη