ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαριότητας των υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ06/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 68415

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαριότητας των υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων χερσαίας ζώνης Λιμένα Ραφήνας και Λιμένα Αγίας Μαρίνας δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Για διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή παράταση από τον Αναθέτοντα Φορέα. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ογδόντα έξι  χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (86.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00€) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

CPV: 90910000-9
Αριθμός Λογαριασμού Λογιστικού Σχεδίου 64.98.06

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε το έντυπο ΤΕΥΔ