Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (ταχ. διεύθυνση: Ακτή Ανδρέα Παπανδρέου, αρμόδιος υπάλληλος: Λάμπρου Βαϊα, τηλ. επικοινωνίας: 2294022840) ως Αρχή Σχεδιασμού του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (MASTERPLAN) λιμένα Ραφήνας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β’ 1225):

1. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

2. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωση αυτής.


Διαβάστε τις λεπτομέρειες