Πρόσκληση σε ανοικτή διαβούλευση

Αγαπητοί κύριοι,
Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/59/Ε.Κ., τέθηκε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ρυθμιστικό πλαίσιο για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων, καθώς και των καταλοίπων των φορτίων τους, για τα πλοία που καταπλέουν σε Ευρωπαϊκούς Λιμένες. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, η οποία ενσωματώθηκε από το Ελληνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 8111.41/09/2009, “Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2007/71/Ε.Κ. οδηγίας.

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3418/07/02 (Φ.Ε.Κ. 712 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»”, απαιτείται από τους Φορείς Διαχείρισης των Ελληνικών Λιμένων να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν Σχέδιο Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου που παράγονται από πλοία, για κάθε έναν από τους Λιμένες που διαχειρίζεται κάθε Φορέας.


Διαβάστε τις λεπτομέρειες