1/6/2018

Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ04/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας
του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. Για διάστημα τριών (3) μηνών
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (89.280,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (72.000,00€) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής
CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης  Αριθμός Λογ/Σμού Λ.Σ  61.01
(ΑΔΑ: ΩΞ8Σ469ΗΞ8-Χ7Ι)

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
8/5/2018

ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.   προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής, με χρήση προσέγγισης κόστους - αποτελεσματικότητας, ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. για διάστημα ενός (1) έτους.
 
2. Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται σε είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (26.000,00€) συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών, Δικαιώματος Συμβολαίου και οποιωνδήποτε άλλων νομίμων εισφορών και επιβαρύνσεων. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. ετών 2018 και 2019.

3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει.

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία  του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., στην Δ/νση: Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου Λιμάνι Ραφήνας στις 05/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 
5. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη του ο Αναθέτων Φορέα και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.
 
6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16).

7. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.

8. Η παρούσα προκήρυξη σύμβασης (περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα info@rafinaport.gr, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.


Για τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος


Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε το έντυπο ΤΕΥΔ
Απαντήσεις επί Ερωτημάτων
Απαντήσεις επί Ερωτημάτων
13/3/2018

Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών

Αριθμός Διακήρυξης ΠΡ 01/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για τη Ναυαγοδωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. για διάστημα τρεισήμισι (3,5) μηνών προϋπολογιζόμενη δαπάνη σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (53.320,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (43.000,00€) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε το έντυπο ΤΕΥΔ
28/6/2017

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝ. ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 41742

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαριότητας των υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων χερσαίας ζώνης Λιμένα Ραφήνας και Λιμένα Αγίας Μαρίνας δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Για διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή παράταση από τον Αναθέτοντα Φορέα.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (99.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και ογδόντα χιλιάδες (80.000,00 €) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

CPV: 90910000-9

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
21/6/2017

Διακήρυξη ΠΡ07/2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. για διάστημα ενός (1) έτους.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 15000,00 € συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών, δικαιωμάτων συμβολαίου και οποιωνδήποτε άλλων νόμιμων εισφορών και επιβαρύνσεων με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάση τιμής, με χρήση κόστος-αποτελεσματικότητας.

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε διευκρινίσεις επί της διακήρυξης