4/5/2017

Υπαίθριων χώρων Στάθμευσης Οχημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Νο Π 04/2017

 

            

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δύο έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης:


α) του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται στην οριοθετημένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ραφήνας και συγκεκριμένα εντός του νέου λιμένα (όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα Ι), εμβαδού 5.684,76τ.μ., χωρητικότητας εκατόν εξήντα πέντε (165) θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και

β) του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται στην οριοθετημένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ραφήνας και συγκεκριμένα εντός της κεντρικής παραλίας Ραφήνας (Πλαζ) (όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα ΙΙ), εμβαδού 2.985 τμ, χωρητικότητας (119) θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, από 20/12/2017,


με σκοπό την Λειτουργία Υπαίθριων Σταθμών Αυτοκινήτων (parking), δημόσιας χρήσης, συνολικού προϋπολογισμού διετίας εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα  ευρώ (€ 187.150,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.


Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (€8.410,00).


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 30 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._

 

                                                                                                  

Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Διαβάστε τη περίληψη Διακήρυξης
Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Παράρτημα IV-V
1- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
2- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
10/4/2017

Λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - Παραλία ΜΑΡΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 02/2017
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δύο έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου - περιπτέρου (10τ.μ.), με ξύλινα κινητά πλαίσια (30 τ.μ.) και υπαίθριου χώρου (200 τ.μ.) στη παραλία « ΜΑΡΙΚΕΣ» Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ με ανάπτυξη ξαπλώστρων - ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων, συνολικής έκτασης χώρου εμβαδού 240 τ.μ., που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικού προϋπολογισμού διετίας δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 18.000,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (€750,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 4 Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).

                                                                                                  
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
                                                                                        
      
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δείτε το Παράρτημα IV
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
10/4/2017

Λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - Κεντρική ΠΛΑΖ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 03/2017
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δύο έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου - περιπτέρου (15,40τ.μ.), με ξύλινα κινητά πλαίσια (67 τ.μ.), βοηθητικός προκατασκευασμένος χώρος (6,50 τ.μ.)  και υπαίθριου χώρου (731,10 τ.μ.) στο κέντρο της κεντρικής παραλίας της Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ με ανάπτυξη ξαπλώστρων - ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων, συνολικής έκτασης χώρου εμβαδού 820 τ.μ., που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικού προϋπολογισμού διετίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 10.800,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€450,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 9 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).

                                                                                                  
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
                                                                                        
      
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δείτε το Παράρτημα IV
14/2/2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚ. ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό την 14η Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Ραφήνα, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και δυνατότητα συνέχισης του διαγωνισμού, σε περίπτωση ίσης προσφοράς, με προφορικές προσφορές, για 2 έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μια ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, εγκατεστημένης στο λιμάνι της Ραφήνας, δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., συνολικού χώρου εμβαδού 130 τ.μ., συνολικού προϋπολογισμού διετίας € 72.000,00 πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Συμπληρωματικά στοιχεία
Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
7/3/2016

Διαγωνισμός για 3ετή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου χώρου.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για την τριετή προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου χώρου, εμβαδού 325τ.μ. του καταστήματος Νο 1 επί της οδού Αραφινήδων Αλών, που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού, 3ετίας, εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ (€ 79.200,00), πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Διαβάστε Περισσότερα