ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.   προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας, ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. για διάστημα ενός (1) έτους.
 
2. Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται σε είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (26.000,00€) συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών, Δικαιώματος Συμβολαίου και οποιωνδήποτε άλλων νομίμων εισφορών και επιβαρύνσεων. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. ετών 2018 και 2019.

3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει.

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία  του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., στην Δ/νση: Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου Λιμάνι Ραφήνας στις 05/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 
5. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη του ο Αναθέτων Φορέα και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.
 
6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16).

7. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.

8. Η παρούσα προκήρυξη σύμβασης (περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα info@rafinaport.gr, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.


Για τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος


Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε το έντυπο ΤΕΥΔ

Απαντήσεις επί Ερωτημάτων

Απαντήσεις επί Ερωτημάτων