12/3/2024

Παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Υπ΄ αριθμ. ΥΠ02/2024

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού(μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης - Προστασίας τεσσάρων (4) Παραλιών, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., για πέντε (5) θέσεις ναυαγοσωστικών βάθρων & για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών»

Αναθέτων Φορέας: Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 145.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 117.500,00 € πλέον ΦΠΑ (24 %): 28.200,00 €)



Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 12/3/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα 18.00
Ημ/νία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 2/4/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα 18.00
Ημ/νία Αποσφράγισης Προσφορών: 4/4/2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
13/2/2024

Διακήρυξη Καθαριότητας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα: Περίληψη της υπ΄αρ. πρωτ. 776-13/2/2024 Διακήρυξης, με αρ. ΥΠ01/2024 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπαίθριων και στεγασμένων χώρων χερσαίας ζώνης του λιμένα Ραφήνας και λιμένα Αγίας Μαρίνας και παραλιών  δικαιοδοσίας της Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.».

Διαβάστε Περισσότερα
18/12/2023

Ισολογισμός 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
     
(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
27/3/2023

Παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου, για την «Παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης - Προστασίας τεσσάρων (4) Παραλιών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.», για πέντε (5) θέσεις ναυαγοσωστικών βάθρων, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών».

CPV: 75252000-7 - Υπηρεσίες Διάσωσης
10/11/2022

Ισολογισμός 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
     
(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)