27/3/2023

Παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου, για την «Παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης - Προστασίας τεσσάρων (4) Παραλιών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.», για πέντε (5) θέσεις ναυαγοσωστικών βάθρων, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών».

CPV: 75252000-7 - Υπηρεσίες Διάσωσης
10/11/2022

Ισολογισμός 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
     
(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
27/5/2022

Περίληψη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου, παροχής υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία τριών Παραλιών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.», για τέσσερεις (4) θέσεις ναυαγοσωστικών βάθρων, για χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 07/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.
4/5/2022

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.»
CPV: 79212200-5
Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., (Αναθέτων Φορέας),

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 1772/04-04-2022 Πρωτογενές  Αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010384569.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 1933/13-04-2022 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ7Ε7469ΗΞ8-795.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 1945/13/04/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.».
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 2140/03/05/2022 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας Υλικών & Υπηρεσιών / Έργων & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμήθειας Υλικών & Υπηρεσιών / Έργων.
6. Την αναγκαιότητα σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με Εσωτερικό Ελεγκτή,  ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο πλαίσιο διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Αναθέτοντα Φορέα.

Προτίθεται να συνάψει Δημόσια Σύμβαση με Οικονομικό Φορέα, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 328 και 330 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα.

Διαβάστε Περισσότερα
14/4/2022

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.»
CPV: 79212200-5
Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., (Αναθέτων Φορέας),

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 1772/04-04-2022 Πρωτογενές  Αίτημα με ΑΔΑ: 22REQ010384569.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 1933/13-04-2022 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ7Ε7469ΗΞ8-795.
4. Την αναγκαιότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης με Εσωτερικό Ελεγκτή,  ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο πλαίσιο διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Αναθέτοντα Φορέα.

Προτίθεται να συνάψει Δημόσια Σύμβαση με Οικονομικό Φορέα, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 328 και 330 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα.

Διαβάστε Περισσότερα