16/5/2018

Επαναληπτικός διαγωνισμός παραχώρησης χρήσης στεγασμένου χώρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 03/2018
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., σύμφωνα με την υπ' αρ. 4.9/26-04-2018 Απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ.Α.Ε., προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δώδεκα (12) έτη, την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης απλής χρήσης στεγασμένου χώρου, εμβαδού 242,50 τ.μ. και υπαίθριου χώρου, εμβαδού 1,50 τ.μ. (συνολικού εμβαδού 244 τ.μ.) του καταστήματος Νο1 επί της οδού Αραφηνίδων Αλών, που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας με αποκλειστική χρήση την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, από επιχειρήσεις ευρισκομένων απέναντι ή έμπροσθεν ή παρακείμενών του που λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο μηνιαίο αντάλλαγμα, χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250,00), πλέον χαρτοσήμου 3,6%. 

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 31 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._
                                                                                                  
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
                                                                                             
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
7/3/2018

Προσωρινή παραχώρηση του καταστήματος Νο1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 02/2018
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., σύμφωνα με την υπ' αρ. 2.4/27-02-2018 Απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ.Α.Ε., προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δώδεκα (12) έτη, την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης απλής χρήσης στεγασμένου χώρου, εμβαδού 242,50 τ.μ. και υπαίθριου χώρου, εμβαδού 1,50 τ.μ. (συνολικού εμβαδού 244 τ.μ.) του καταστήματος Νο1 επί της οδού Αραφηνίδων Αλών, που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας με αποκλειστική χρήση την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, από επιχειρήσεις ευρισκομένων απέναντι ή έμπροσθεν ή παρακείμενών του που λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο μηνιαίο αντάλλαγμα, χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250,00), πλέον χαρτοσήμου 3,6%.
 
Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._
                                                                                                  
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
                                                                                             
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
21/2/2018

Υπαίθριος Σταθμός Αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 01/2018

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δύο έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται στην οριοθετημένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ραφήνας και συγκεκριμένα παρακείμενα της κεντρικής παραλίας Ραφήνας (Πλαζ) και μέχρι το ρέμα της Ραφήνας, (όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα Ι), εμβαδού 7.150 τ.μ., χωρητικότητας διακοσίων πενήντα πέντε (255) θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων με σκοπό την Λειτουργία Υπαίθριων Σταθμών Αυτοκινήτων (parking), δημόσιας χρήσης, συνολικού προϋπολογισμού, διετίας, εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€103.200,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€4.300,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 14 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._
                                               
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4/5/2017

Υπαίθριων χώρων Στάθμευσης Οχημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Νο Π 04/2017

 

            

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δύο έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης:


α) του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται στην οριοθετημένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ραφήνας και συγκεκριμένα εντός του νέου λιμένα (όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα Ι), εμβαδού 5.684,76τ.μ., χωρητικότητας εκατόν εξήντα πέντε (165) θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και

β) του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται στην οριοθετημένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ραφήνας και συγκεκριμένα εντός της κεντρικής παραλίας Ραφήνας (Πλαζ) (όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα ΙΙ), εμβαδού 2.985 τμ, χωρητικότητας (119) θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, από 20/12/2017,


με σκοπό την Λειτουργία Υπαίθριων Σταθμών Αυτοκινήτων (parking), δημόσιας χρήσης, συνολικού προϋπολογισμού διετίας εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα  ευρώ (€ 187.150,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.


Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (€8.410,00).


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 30 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._

 

                                                                                                  

Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Διαβάστε τη περίληψη Διακήρυξης
Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Παράρτημα IV-V
1- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
2- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
10/4/2017

Λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - Παραλία ΜΑΡΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 02/2017
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δύο έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου - περιπτέρου (10τ.μ.), με ξύλινα κινητά πλαίσια (30 τ.μ.) και υπαίθριου χώρου (200 τ.μ.) στη παραλία « ΜΑΡΙΚΕΣ» Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ με ανάπτυξη ξαπλώστρων - ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων, συνολικής έκτασης χώρου εμβαδού 240 τ.μ., που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικού προϋπολογισμού διετίας δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 18.000,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (€750,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 4 Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).

                                                                                                  
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
                                                                                        
      
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δείτε το Παράρτημα IV
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ