6/4/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π-01

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο  Π01/2021 

Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας, συνέχιση του Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου συνολικής έκτασης 290τ.μ. ο οποίος αποτελείται από προκατασκευασμένο οικίσκο επιφάνειας 10τ.μ. με χρήση αναψυκτηρίου - περιπτέρου, από ξύλινα κινητά πλαίσια επιφάνειας 30τ.μ. και υπαίθριο χώρο επιφάνειας 250τ.μ., στην παραλία «ΜΑΡΙΚΕΣ», που βρίσκεται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., χρονικής διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών με ετήσια ανανέωση με Απόφαση του Διοικούντος Οργάνου, με  ημερομηνία  έναρξης από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Βεβαίωσης Παραχώρησης, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ με ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, ετήσιου Προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων και δέκα ευρώ (€ 20.010,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των χιλίων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ  (€ 1.670,00).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 27 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς Διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30 καθώς και στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
31/12/2020

Πλειοδοτικός διαγωνισμός-προσωρινή παραχώρηση στεγασμένου-υπαίθριου χώρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 04/2020

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας, συνέχιση του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για την τριετή προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου και υπαίθριου χώρου, στεγασμένου και υπαίθριου χώρου, συνολικού εμβαδού 361,05 τ.μ. καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγίας Μαρίνας, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 28.725,12) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (€800,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 21 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._                                                                                                   
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Δέσποινα Γκικάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
22/10/2020

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο Π 02/2020

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για τρία έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης δύο στεγασμένων χώρων :

Α) Γραφείο Νο 7, συνολικού εμβαδού 19,61 τ.μ. και
Β) Γραφείο Νο 8, συνολικού εμβαδού 18,67 τ.μ., 

με σκοπό την λειτουργία γραφείων ή καταστημάτων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη θέση «Καμάρες» που βρίσκονται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικού προϋπολογισμού τριετίας, των δύο ως άνω χώρων, σαράντα μία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (€41.342,40) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. 

Διαβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
14/10/2020

Προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης δύο υπαίθριων χώρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 03/2020

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας την συνέχιση  του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, της προσωρινής παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης δύο υπαίθριων χώρων, εμβαδού 5.535 τ.μ. εντός του νέου λιμένα και εμβαδού 10.148,71 τ.μ. παρακείμενα της κεντρικής παραλίας Ραφήνας (Πλαζ) και μέχρι το ρέμα της Ραφήνας, που βρίσκονται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικής χωρητικότητας πεντακοσίων τριάντα πέντε (535) θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, με σκοπό την Λειτουργία Υπαίθριων Σταθμών Αυτοκινήτων (parking), δημόσιας χρήσης, για τρία (3) έτη, συνολικού προϋπολογισμού τριετίας εξακοσίων έντεκα χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€611.106,84) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Διαβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
24/6/2020

Διακήρυξη Π 02/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 02/2020

    
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για τρία έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης δύο στεγασμένων χώρων : 
Α) Γραφείο Νο 7, συνολικού εμβαδού 19,61 τ.μ. και
Β) Γραφείο Νο 8, συνολικού εμβαδού 18,67 τ.μ.,
με σκοπό την λειτουργία γραφείων ή καταστημάτων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη θέση «Καμάρες» που βρίσκονται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικού προϋπολογισμού τριετίας, των δύο ως άνω χώρων, πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 55.123,20) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (€550,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 21 Ιουλίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._
 

Διαβάστε τη Περίληψη
Διαβάστε τη Διακήρυξη