Απόβλητα Πλοίων

Η Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., ως Φορέας Διαχείρισης των Λιμένων Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας, σε συνέχεια διαγωνιστικών διαδικασιών, έχει αναθέσει στους κάτωθι παρόχους τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1) Στην εταιρεία με την επωνυμία HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER S.A. με δ.τ. «HEC S.A.», τηλ. 210-4290280, info@hec.gr, που εδρεύει επί της οδού Ακτή Κονδύλη 10 Πειραιά, την εκτέλεση εργασιών παραλαβής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης των πετρελαιοειδών καταλοίπων, ακάθαρτου έρματος, εκπλυμάτων δεξαμενών, περιεχομένων υδροσυλλεκτών μηχανοστασίου πλοίων, υπολειμμάτων καθαρισμού δεξαμενών, επιβλαβών υγρών χημικών ουσιών χύμα, λυμάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, των πλοίων που προσεγγίζουν τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε..

2) Στην εταιρεία με την επωνυμία ANTIPOLLUTION Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» με δ.τ. «Antipollution Α.Ν.Ε.», που εδρεύει επί της οδού Ακτή Μιαούλη 57 Πειραιά, τηλ.: 210-4292426-7, info@antipollution.com, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής των στερεών αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2022 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2018 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ