12/3/2024

Παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Υπ΄ αριθμ. ΥΠ02/2024

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού(μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης - Προστασίας τεσσάρων (4) Παραλιών, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., για πέντε (5) θέσεις ναυαγοσωστικών βάθρων & για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών»

Αναθέτων Φορέας: Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 145.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 117.500,00 € πλέον ΦΠΑ (24 %): 28.200,00 €)Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 12/3/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα 18.00
Ημ/νία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 2/4/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα 18.00
Ημ/νία Αποσφράγισης Προσφορών: 4/4/2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
13/2/2024

Διακήρυξη Καθαριότητας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα: Περίληψη της υπ΄αρ. πρωτ. 776-13/2/2024 Διακήρυξης, με αρ. ΥΠ01/2024 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπαίθριων και στεγασμένων χώρων χερσαίας ζώνης του λιμένα Ραφήνας και λιμένα Αγίας Μαρίνας και παραλιών  δικαιοδοσίας της Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.».

Διαβάστε Περισσότερα
27/3/2023

Παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου, για την «Παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης - Προστασίας τεσσάρων (4) Παραλιών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.», για πέντε (5) θέσεις ναυαγοσωστικών βάθρων, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών».

CPV: 75252000-7 - Υπηρεσίες Διάσωσης
27/5/2022

Περίληψη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου, παροχής υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία τριών Παραλιών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.», για τέσσερεις (4) θέσεις ναυαγοσωστικών βάθρων, για χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 07/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.
4/5/2022

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.»
CPV: 79212200-5
Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., (Αναθέτων Φορέας),

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 1772/04-04-2022 Πρωτογενές  Αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010384569.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 1933/13-04-2022 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ7Ε7469ΗΞ8-795.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 1945/13/04/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.».
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 2140/03/05/2022 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας Υλικών & Υπηρεσιών / Έργων & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμήθειας Υλικών & Υπηρεσιών / Έργων.
6. Την αναγκαιότητα σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με Εσωτερικό Ελεγκτή,  ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο πλαίσιο διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Αναθέτοντα Φορέα.

Προτίθεται να συνάψει Δημόσια Σύμβαση με Οικονομικό Φορέα, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 328 και 330 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα.

Διαβάστε Περισσότερα