3/6/2021

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου, παροχής υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία τεσσάρων Παραλιών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.», για πέντε (5) θέσεις ναυαγοσωστικών βάθρων, για χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: Εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (109.241,40€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και ογδόντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (88.097,91€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
12/5/2021

Ναυαγοσωστική Κάλυψη

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου, παροχής υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (04) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 24/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00.

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
5/3/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

"Συντήρηση Πρασίνου και Αυτόματου Ποτίσματος εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ραφήνας και Αγ. Μαρίνας".

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει το έργο "Συντήρηση Πρασίνου και Αυτόματου Ποτίσματος εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ραφήνας και Αγ. Μαρίνας" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Κατεβάστε τη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
26/2/2021

Παροχή υπηρ. εκκένωσης δεξαμενών & μεταφοράς οικ. λυμάτων.

Η "Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε." προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών εκκένωσης δεξαμενών και μεταφοράς οικιακών λυμάτων Λιμένων Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας καθώς και τον καθαρισμό του κεντρικού αγωγού/φρεατίων αποχέτευσης και δεξαμενών λυμάτων καθώς και του κεντρικού και περιφερειακών αγωγών/φρεατίων όμβριων Λιμένα Ραφήνας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης του Αναθέτοντα Φορέα για την επέκταση ισχύος της για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά ανά κυβικό μέτρο εκκένωσης και μεταφοράς λυμάτων.

Διαβάστε Περισσότερα
5/11/2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (Αναθέτων Φορέας), για ένα (1) έτος Προϋπολογισμού 7.500,00€ πλέον Φ.Π.Α., με τα έξοδα μεταβίβασης και διαμονής να βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ