ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π02/2019

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. 
προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό
την 20 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 
στα γραφεία της εταιρείας στη Ραφήνα, οδός Ακτή Ανδρέα  Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), 

ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και δυνατότητα συνέχισης του διαγωνισμού, σε περίπτωση ίσων προσφορών, με προφορικές προσφορές για την προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου και υπαίθριου χώρου, συνολικού εμβαδού 579,90 τ.μ. καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάνω από τις καμάρες, κτίριο Γ’, επί της οδού Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (τωρινός δ.τ. «La SERA»), που βρίσκεται εντός  Χερσαίας  Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 108.000,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6% και για συνολικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης παραχώρησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ