ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ», Προϋπολογισμού Εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (197.936,46€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

Κωδικός CPV: 45343100-4 Εργασίες Πυροπροστασίας.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα εκτελεστικά του διατάγματα όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης.

Διαβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ