Προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης δύο υπαίθριων χώρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 03/2020

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας την συνέχιση  του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, της προσωρινής παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης δύο υπαίθριων χώρων, εμβαδού 5.535 τ.μ. εντός του νέου λιμένα και εμβαδού 10.148,71 τ.μ. παρακείμενα της κεντρικής παραλίας Ραφήνας (Πλαζ) και μέχρι το ρέμα της Ραφήνας, που βρίσκονται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικής χωρητικότητας πεντακοσίων τριάντα πέντε (535) θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, με σκοπό την Λειτουργία Υπαίθριων Σταθμών Αυτοκινήτων (parking), δημόσιας χρήσης, για τρία (3) έτη, συνολικού προϋπολογισμού τριετίας εξακοσίων έντεκα χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€611.106,84) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Διαβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ