Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (Αναθέτων Φορέας), για ένα (1) έτος Προϋπολογισμού 7.500,00€ πλέον Φ.Π.Α., με τα έξοδα μεταβίβασης και διαμονής να βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ