Πλειοδοτικός διαγωνισμός-προσωρινή παραχώρηση στεγασμένου-υπαίθριου χώρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 04/2020

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας, συνέχιση του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για την τριετή προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου και υπαίθριου χώρου, στεγασμένου και υπαίθριου χώρου, συνολικού εμβαδού 361,05 τ.μ. καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγίας Μαρίνας, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 28.725,12) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (€800,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 21 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._                                                                                                   
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Δέσποινα Γκικάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ