Δημ. Ανοικτός Ηλεκτ. Διαγωνισμός Καθαριότητας Υπαιθρίων & Στεγασμένων Χώρων

H Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (110.000,00€) άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ  (136.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών «Καθαριότητας των Υπαιθρίων και Στεγασμένων Χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας και Λιμένα Αγίας Μαρίνας δικαιοδοσίας Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.», για ενός (1) έτος και δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ακόμη με μονομερή παράταση από τον Αναθέτοντα Φορέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

Κατεβάστε τηνΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ