ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΑΡΕΣ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΑΡΕΣ»

Εκτιμώμενης αξίας εκατό μία χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά [101.612,90€] πλέον Φ.Π.Α. 24%


που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας.

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ