Περίληψη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου, παροχής υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία τριών Παραλιών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.», για τέσσερεις (4) θέσεις ναυαγοσωστικών βάθρων, για χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 07/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ