ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σε συνέχεια της υπ' αρ. 5.5/21-05-2018 απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΟΑ6469ΗΞ8-ΩΟΕ) και την δεκαπενθήμερη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. προς διαβούλευση του τελικού "Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε", το εν λόγω Σχέδιο έχει υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΝ και ΝΠ και επίκειται η έγκρισή του μετά την λήξη των θετικών γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων Υπηρεσιών.