Διαγωνισμός 42142: 24ωρη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης ΠΡ02/2017, που διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έχει αριθμό 42142, διευκρινίζεται ότι όλοι οι Οικονομικοί Φορείς στο ηλεκτρονικό σύστημα στην οικονομική προσφορά τους στην υποχρεωτική στήλη θα πρέπει να εισάγουν τον Προϋπολογισμό της σύμβασης άνευ ΦΠΑ δηλαδή €106.500,00. Παράλληλα, θα πρέπει να εισάγουν τον ζητούμενο πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της σχετικής Διακήρυξης με τις προσφερόμενες τιμές. Από τον εν λόγω πίνακα όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική Διακήρυξη θα προκύψει ο μειοδότης.

2. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με την οποία παρακαλούνται οι Αναθέτουσες Αρχές ηλεκτρονικών διαγωνισμών με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την 22/06 από ώρα 10:00 έως και 17:00 να προβούν σε 4ωρη παράταση της καταληκτικής ώρας υποβολής προσφορών, ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. έχει προβεί σε 24ωρη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με Συστημικό Αριθμό Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 42142 ήτοι την 23/06/2017 και ώρα 17:00.

Η Δ/νουσα Σύμβουλος της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Αδαμοπούλου Αικατερίνη