ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας, αφού έλαβε υπόψη τα αποφασισθέντα στην από 07/05/2018 Συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής για την εφαρμογή του Π.Δ. 31/2018 που τέθηκε σε ισχύ από 04/05/2018 (έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 2131.16-2/1841/08-05-2018 Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας),  θεωρεί επιβεβλημένη την τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης με αριθμό ΠΡ03/2018 του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ρ.  Α.Ε. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 αναβάλλει τη διενέργειά του.

Για την Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος


Αδαμοπούλου Αικατερίνη