Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (ταχ. διεύθυνση: Ακτή Ανδρέα Παπανδρέου, αρμόδιος υπάλληλος: Λάμπρου Βαϊα, τηλ. επικοινωνίας: 2294022840) ως Αρχή Σχεδιασμού του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (MASTERPLAN) λιμένα Ραφήνας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β’ 1225):

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση ΝΕΑΣ ημερομηνίας διεξαγωγής Ανοιχτού Διαγωνισμού

Ραφήνα 17/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετ:  Το υπ’ αρ. 5/2019 Πρακτικό του Δ.Σ. της ΟΛΡ Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΘΧΩ469ΗΞ8-ΙΝΛ)

Σας ενημερώνουμε ότι θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μιας (1) ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, εγκατεστημένης στο Λιμάνι της Ραφήνας, δικαιοδοσίας της ΟΛΡ Α.Ε. λόγω τροποποίησης όρων της Διακήρυξης υπ’ αρ. Π01/2019.

Διαβάστε Περισσότερα

ΝΕΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ημερομηνίας διεξαγωγής Διαγωνισμού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ

Ραφήνα 13/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης μίας ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου (μη αυτόματο ζυγιστικό όργανο), ικανότητας ζύγισης 60 τόνων, Αρ. Διακ. Π01/2019, μετατίθεται από τις 14/05/2019 στις 21/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Διαβάστε Περισσότερα