Πιστοποιητικά Ανάλυσης Δειγμάτων Θαλασσίνου Νερού & Άμμου

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. με την ευαισθησία για την υγεία των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος  που τον διακρίνει, έκανε ενδελεχή έλεγχο με δείγματα θαλάσσιου νερού και άμμου από τις  παραλίες δικαιοδοσίας του.

Διαβάστε Περισσότερα

Ερωτήματα επί της Διαξήρυξης ΠΡ05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος επί της υπ’ αρ. ΠΡ05/2017 Διακήρυξης του Ο.Λ.Ρ.  Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (www.rafinaport.gr) και στη διαδρομή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡ05.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε ανοικτή διαβούλευση

Αγαπητοί κύριοι,
Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/59/Ε.Κ., τέθηκε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ρυθμιστικό πλαίσιο για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων, καθώς και των καταλοίπων των φορτίων τους, για τα πλοία που καταπλέουν σε Ευρωπαϊκούς Λιμένες. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, η οποία ενσωματώθηκε από το Ελληνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 8111.41/09/2009, “Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2007/71/Ε.Κ. οδηγίας.

Διαβάστε Περισσότερα