7/3/2016

Διαγωνισμός για 3ετή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου χώρου.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για την τριετή προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου χώρου, εμβαδού 325τ.μ. του καταστήματος Νο 1 επί της οδού Αραφινήδων Αλών, που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού, 3ετίας, εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ (€ 79.200,00), πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Διαβάστε Περισσότερα
30/12/2015

Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Προβλητών 1,3 & Συντήρηση Μόλων Λιμ. Ραφήνας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ


Ο  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε

διακηρύσσει 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:


«Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Προβλητών 1 & 3 και Συντήρηση Μόλων Λιμένα Ραφήνας»


Προϋπολογισμού 166.050,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Διαβάστε τη Διακήρυξη
22/12/2015

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παροχής υπηρεσιών για το έργο

"ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ"

Προϋπολογισμού 59.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%
(που θα βαρύνει τον Λογαριασμό Λογιστικού Σχεδίου με αρ. 16.17 του Προϋπολογισμού
2016 Π.Ο.Ρ. Α.Ε.)

(CPV 71300000-1)

Διαβάστε την Διακήρυξη
17/12/2015

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού MASTER PLAN

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ" προϋπολογισμού 59.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διαβάστε την περίληψη
Διευκρινήσεις
Διευκρινήσεις