11/4/2016

Καθαρισμός Υπαίθριων & Στεγασμένων Χώρων ΧΖ Λιμένα Αγ. Μαρίνας

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Υπαίθριων και Στεγασμένων Χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγίας Μαρίνας"

Διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
7/3/2016

Διαγωνισμός για 3ετή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου χώρου.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για την τριετή προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου χώρου, εμβαδού 325τ.μ. του καταστήματος Νο 1 επί της οδού Αραφινήδων Αλών, που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού, 3ετίας, εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ (€ 79.200,00), πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Διαβάστε Περισσότερα
30/12/2015

Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Προβλητών 1,3 & Συντήρηση Μόλων Λιμ. Ραφήνας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ


Ο  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε

διακηρύσσει 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:


«Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Προβλητών 1 & 3 και Συντήρηση Μόλων Λιμένα Ραφήνας»


Προϋπολογισμού 166.050,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Διαβάστε τη Διακήρυξη