31/12/2020

Πλειοδοτικός διαγωνισμός-προσωρινή παραχώρηση στεγασμένου-υπαίθριου χώρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 04/2020

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας, συνέχιση του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για την τριετή προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου και υπαίθριου χώρου, στεγασμένου και υπαίθριου χώρου, συνολικού εμβαδού 361,05 τ.μ. καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγίας Μαρίνας, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 28.725,12) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (€800,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 21 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._                                                                                                   
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Δέσποινα Γκικάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
5/11/2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (Αναθέτων Φορέας), για ένα (1) έτος Προϋπολογισμού 7.500,00€ πλέον Φ.Π.Α., με τα έξοδα μεταβίβασης και διαμονής να βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
22/10/2020

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο Π 02/2020

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για τρία έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης δύο στεγασμένων χώρων :

Α) Γραφείο Νο 7, συνολικού εμβαδού 19,61 τ.μ. και
Β) Γραφείο Νο 8, συνολικού εμβαδού 18,67 τ.μ., 

με σκοπό την λειτουργία γραφείων ή καταστημάτων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη θέση «Καμάρες» που βρίσκονται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικού προϋπολογισμού τριετίας, των δύο ως άνω χώρων, σαράντα μία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (€41.342,40) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. 

Διαβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
14/10/2020

Προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης δύο υπαίθριων χώρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 03/2020

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας την συνέχιση  του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, της προσωρινής παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης δύο υπαίθριων χώρων, εμβαδού 5.535 τ.μ. εντός του νέου λιμένα και εμβαδού 10.148,71 τ.μ. παρακείμενα της κεντρικής παραλίας Ραφήνας (Πλαζ) και μέχρι το ρέμα της Ραφήνας, που βρίσκονται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικής χωρητικότητας πεντακοσίων τριάντα πέντε (535) θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, με σκοπό την Λειτουργία Υπαίθριων Σταθμών Αυτοκινήτων (parking), δημόσιας χρήσης, για τρία (3) έτη, συνολικού προϋπολογισμού τριετίας εξακοσίων έντεκα χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€611.106,84) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Διαβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
2/7/2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ», Προϋπολογισμού Εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (197.936,46€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

Κωδικός CPV: 45343100-4 Εργασίες Πυροπροστασίας.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα εκτελεστικά του διατάγματα όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης.

Διαβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ