4/5/2017

Υπαίθριων χώρων Στάθμευσης Οχημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Νο Π 04/2017

 

            

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δύο έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης:


α) του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται στην οριοθετημένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ραφήνας και συγκεκριμένα εντός του νέου λιμένα (όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα Ι), εμβαδού 5.684,76τ.μ., χωρητικότητας εκατόν εξήντα πέντε (165) θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και

β) του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται στην οριοθετημένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ραφήνας και συγκεκριμένα εντός της κεντρικής παραλίας Ραφήνας (Πλαζ) (όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα ΙΙ), εμβαδού 2.985 τμ, χωρητικότητας (119) θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, από 20/12/2017,


με σκοπό την Λειτουργία Υπαίθριων Σταθμών Αυτοκινήτων (parking), δημόσιας χρήσης, συνολικού προϋπολογισμού διετίας εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα  ευρώ (€ 187.150,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.


Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (€8.410,00).


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 30 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._

 

                                                                                                  

Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Διαβάστε τη περίληψη Διακήρυξης
Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Παράρτημα IV-V
1- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
2- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
10/4/2017

Λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - Παραλία ΜΑΡΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 02/2017
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δύο έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου - περιπτέρου (10τ.μ.), με ξύλινα κινητά πλαίσια (30 τ.μ.) και υπαίθριου χώρου (200 τ.μ.) στη παραλία « ΜΑΡΙΚΕΣ» Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ με ανάπτυξη ξαπλώστρων - ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων, συνολικής έκτασης χώρου εμβαδού 240 τ.μ., που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικού προϋπολογισμού διετίας δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 18.000,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (€750,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 4 Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).

                                                                                                  
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
                                                                                        
      
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δείτε το Παράρτημα IV
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
10/4/2017

Λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - Κεντρική ΠΛΑΖ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 03/2017
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δύο έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου - περιπτέρου (15,40τ.μ.), με ξύλινα κινητά πλαίσια (67 τ.μ.), βοηθητικός προκατασκευασμένος χώρος (6,50 τ.μ.)  και υπαίθριου χώρου (731,10 τ.μ.) στο κέντρο της κεντρικής παραλίας της Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ με ανάπτυξη ξαπλώστρων - ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων, συνολικής έκτασης χώρου εμβαδού 820 τ.μ., που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικού προϋπολογισμού διετίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 10.800,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€450,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 9 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).

                                                                                                  
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
                                                                                        
      
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δείτε το Παράρτημα IV
16/3/2017

Υπηρεσίες διαχείρισης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Θέμα:
«Υπηρεσίες διαχείρισης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.»
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου του ανωτέρω έργου έως και την 4η Απριλίου 2017 και ώρα 15:00μμ.

Διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16/2/2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΛΡ Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ της Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. με κριτήριο επιλογής: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για όσους Οικονομικούς φορείς πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας.

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε επιπρόσθετες Διευκρινήσεις