22/10/2018

Εκκένωσης δεξαμενών & μεταφοράς οικιακών λυμάτων Λιμένων Ραφήνας και Αγ. Μαρίνας

Η «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών εκκένωσης δεξαμενών και μεταφοράς οικιακών λυμάτων Λιμένων Ραφήνας και Αγ. Μαρίνας καθώς και τον καθαρισμό του κεντρικού αγωγού/φρεατίων αποχέτευσης και δεξαμενών λυμάτων καθώς και του κεντρικού και περιφερειακών αγωγών/φρεατίων όμβριων Λιμένα Ραφήνας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης του Αναθέτοντα Φορέα για την επέκταση ισχύος της για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά ανά κυβικό μέτρο εκκένωσης και μεταφοράς  λυμάτων.

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1/6/2018

Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ04/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας
του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. Για διάστημα τριών (3) μηνών
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (89.280,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (72.000,00€) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής
CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης  Αριθμός Λογ/Σμού Λ.Σ  61.01
(ΑΔΑ: ΩΞ8Σ469ΗΞ8-Χ7Ι)

Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
16/5/2018

Επαναληπτικός διαγωνισμός παραχώρησης χρήσης στεγασμένου χώρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 03/2018
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., σύμφωνα με την υπ' αρ. 4.9/26-04-2018 Απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ.Α.Ε., προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για δώδεκα (12) έτη, την προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης απλής χρήσης στεγασμένου χώρου, εμβαδού 242,50 τ.μ. και υπαίθριου χώρου, εμβαδού 1,50 τ.μ. (συνολικού εμβαδού 244 τ.μ.) του καταστήματος Νο1 επί της οδού Αραφηνίδων Αλών, που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας με αποκλειστική χρήση την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, από επιχειρήσεις ευρισκομένων απέναντι ή έμπροσθεν ή παρακείμενών του που λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο μηνιαίο αντάλλαγμα, χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250,00), πλέον χαρτοσήμου 3,6%. 

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 31 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._
                                                                                                  
Για την Ο. Λ. Ρ.  Α. Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
                                                                                             
Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
8/5/2018

ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.   προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής, με χρήση προσέγγισης κόστους - αποτελεσματικότητας, ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. για διάστημα ενός (1) έτους.
 
2. Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται σε είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (26.000,00€) συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών, Δικαιώματος Συμβολαίου και οποιωνδήποτε άλλων νομίμων εισφορών και επιβαρύνσεων. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. ετών 2018 και 2019.

3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει.

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία  του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., στην Δ/νση: Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου Λιμάνι Ραφήνας στις 05/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 
5. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη του ο Αναθέτων Φορέα και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.
 
6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16).

7. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.

8. Η παρούσα προκήρυξη σύμβασης (περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα info@rafinaport.gr, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.


Για τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος


Αικατερίνη Αδαμοπούλου

Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε το έντυπο ΤΕΥΔ
Απαντήσεις επί Ερωτημάτων
Απαντήσεις επί Ερωτημάτων
4/5/2018

Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών

Αριθ. Διακήρυξης ΠΡ 03/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 57.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), 46.000,00€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής

CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες Διάσωσης

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κατεβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ