30/12/2015

Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Προβλητών 1,3 & Συντήρηση Μόλων Λιμ. Ραφήνας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ


Ο  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε

διακηρύσσει 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:


«Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Προβλητών 1 & 3 και Συντήρηση Μόλων Λιμένα Ραφήνας»


Προϋπολογισμού 166.050,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Διαβάστε τη Διακήρυξη
22/12/2015

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παροχής υπηρεσιών για το έργο

"ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ"

Προϋπολογισμού 59.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%
(που θα βαρύνει τον Λογαριασμό Λογιστικού Σχεδίου με αρ. 16.17 του Προϋπολογισμού
2016 Π.Ο.Ρ. Α.Ε.)

(CPV 71300000-1)

Διαβάστε την Διακήρυξη
17/12/2015

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού MASTER PLAN

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ" προϋπολογισμού 59.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διαβάστε την περίληψη
Διευκρινήσεις
Διευκρινήσεις
8/12/2015

Υπηρ. Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου των Πλοίων

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου των Πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς του (λιμένες Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας), (CPV 90511000-2) σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε..

Διαβάστε την περίληψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
6/11/2015

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης & Επισκευής Λιμενικών Εγκαταστάσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμού 59.500,00 ευρώ

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Λιμενικών Εγκαταστάσεων υπαίθριων και στεγασμένων χώρων Λιμένων Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

CPV : 98390000-3

Διαβάστε τη Διακήρυξη