2/7/2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ», Προϋπολογισμού Εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (197.936,46€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

Κωδικός CPV: 45343100-4 Εργασίες Πυροπροστασίας.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα εκτελεστικά του διατάγματα όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης.

Διαβάστε τη ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
24/6/2020

Διακήρυξη Π 02/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 02/2020

    
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για τρία έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης δύο στεγασμένων χώρων : 
Α) Γραφείο Νο 7, συνολικού εμβαδού 19,61 τ.μ. και
Β) Γραφείο Νο 8, συνολικού εμβαδού 18,67 τ.μ.,
με σκοπό την λειτουργία γραφείων ή καταστημάτων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη θέση «Καμάρες» που βρίσκονται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικού προϋπολογισμού τριετίας, των δύο ως άνω χώρων, πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 55.123,20) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (€550,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 21 Ιουλίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._
 

Διαβάστε τη Περίληψη
Διαβάστε τη Διακήρυξη
24/6/2020

Διακήρυξη Π 01/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Νο Π 01/2020

    
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σε περίπτωση ισοψηφίας συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές, για τρία έτη, προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου συνολικής έκτασης 820 τ.μ. με προκατασκευασμένο αναψυκτήριο - περίπτερο (15,40τ.μ.), με ξύλινα κινητά πλαίσια (67 τ.μ.) και υπαίθριου χώρου (737,60 τ.μ.) στο κέντρο της κεντρικής παραλίας της Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ- ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ με ανάπτυξη ξαπλώστρων - ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, συνολικού προϋπολογισμού τριετίας δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 19.778,40) πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (€550,00).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 15 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), σύμφωνα με τους όρους της λεπτομερούς διακηρύξεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. τηλ. 22940-22840, 22940-23605 κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 08:30-14:30, στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rafinaport.gr (επιλογή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)._

 

Διαβάστε τη Περίληψη
Διαβάστε τη Διακήρυξη
29/11/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π02/2019

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. 
προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό
την 20 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 
στα γραφεία της εταιρείας στη Ραφήνα, οδός Ακτή Ανδρέα  Γ. Παπανδρέου (1ος όροφος), 

ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και δυνατότητα συνέχισης του διαγωνισμού, σε περίπτωση ίσων προσφορών, με προφορικές προσφορές για την προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγασμένου και υπαίθριου χώρου, συνολικού εμβαδού 579,90 τ.μ. καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάνω από τις καμάρες, κτίριο Γ', επί της οδού Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (τωρινός δ.τ. «La SERA»), που βρίσκεται εντός  Χερσαίας  Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, με σκοπό την λειτουργία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 108.000,00) πλέον χαρτοσήμου 3,6% και για συνολικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης παραχώρησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατεβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
30/8/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη :

· Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών
· Το υπ' αρ. 4984-27/8/2019 Αίτημα της Δ/νσας Συμβούλου ΟΛ ΡΑΕ
· Την υπ' αρ. 4994-27/8/2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α : 6Θ1Χ469ΗΞ8-1ΒΕ)

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας  ΑΕ, (Αναθέτων Φορέας) για ένα (1) έτος προϋπολογισμού 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. , με τα έξοδα μετάβασης και διαμονής να βαρύνουν τον ανάδοχο.

Κατεβάστε την Πρόσκληση